நல்லையல்லை

So, in a regular conversation I was asked the meaning of this tamil word in english as it comes  in a tamil song and I didn’t know. That prompted me to look for the meaning and I found that the lyricist Vairamuthu (one of the best) had taken it from Tamil literature and hence the difficulty. It means “This is not fair”. Like, I came looking for you in the skies and you went deep in the ocean and when I came there you went back to the high skies and made me search all around a forest of stars – this is not fair lady – not fair at all ….

Also it made me look at the complete lyrics of the song and wow what beautiful lyrics. No doubt Rahman, Vairamuthu and Maniratnam are at their best when together 🙂

வானில் தேடி நின்றேன் ஆயின் நீயடைந்தாய்     

ஆழி நான் விழுந்தால் வானில் எழுந்தாய்
என்னை நட்சத்திரக்காட்டில் அலையவிட்டாய்
நான் என்ற எண்ணம் கலையவிட்டாள்
நல்லையல்லை நல்லையல்லை நன்னிலவே நீ நல்லையல்லை
நல்லையல்லை நல்லையல்லை நல்லிரவே நீ நல்லையல்லை

ஒளிகளின் தேடல் என்பதெல்லாம் மௌனத்தில் முடிகின்றதே…
மௌனத்தின் தேடல் என்பதெல்லாம் ஞானத்தில் முடிகின்றதே…
நானுன்னைத்தேடும் வேலையிலே நீ மேகம் சூடி ஓடிவிட்டா…ய்      (நல்லை)

மும்பை மூழ்கும் முன் என்ற நிலைகளிலே
முகந்தொட காத்திருந்தே……ன்
மலர்கின்ற நிலைவிட்டுப் பூத்திருந்தால்
மனம் கொள்ள காத்திருந்தே……ன்
மகரந்தம் தேடி நகரும்முன்னே
வெய்யில் கா…ட்டில் வீழ்ந்துவிட்டாய்      (நல்லை)

And finally read this brilliantly written post to wrap up